2019. november Senlis, Fondation Cziffra

2019 November Senlis Foundation Cziffra5