Mesterakadémia adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a Cziffra György Fesztivál keretében meghirdetett Mesterakadémiára történő jelentkezés vonatkozásában

 

Jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza a Cziffra György Fesztivál keretében szervezett Mesterakadémiára (a továbbiakban: Mesterakadémia) történő jelentkezés lebonyolításával kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó információkat annak érdekében, hogy a jelentkezők a személyes adataik kezelésével kapcsolatban a lehető legszélesebb körű tájékoztatásban részesüljenek.

Adatkezelő:

Improvisart Nonprofit Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Iringó utca 7.

Adószám: 27178850-2-43,

Cégjegyzékszám: 01-09-387305

Képviselő: Balázs-Besszer Szilvia, ügyvezető

honlap: cziffrafesztival.hu

(a továbbiakban: Adatkezelő)

A Cziffra György Fesztivál (továbbiakban: Fesztivál) számára kiemelten fontos a fiatal generáció, így mesterkurzusokkal is igyekszik támogatni a tehetséges fiatal zeneművészeket. A Fesztivál keretében évente megszervezett Mesterakadémián a fejlődni, tanulni vágyó fiatalok térítésmentesen vehetnek részt, de a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amely alapján szakmai zsűri dönt a résztvevők személyéről.

Adatkezelő minden lehetséges intézkedést megtesz, hogy megfeleljen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 /EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) foglalt rendelkezéseknek és a további kapcsolódó jogszabályi előírásoknak. Továbbá Adatkezelő minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Mesterakadémiára jelentkező és részt vevő személyek személyes adataihoz hozzáférő személyek gondoskodjanak a kezelt adatok megfelelő védelméről.

Adatkezelő minden lehetséges intézkedést megtesz, hogy adatvédelmi incidens ne történhessen, ellenkező esetben a GDPR-ban, valamint adatvédelmi tájékoztatójában foglalt időn – legfeljebb 72 órán – belül reagál az incidensre és a megfelelő bejelentéseket is megteszi.

 1. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő által szervezett Mesterakadémiára történő jelentkezés biztosítása.

 1. Érintettek köre

Érintett személy az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli (továbbiakban: Érintett). Érintettek: Mesterakadémiára jelentkező személyek, továbbá 16 éven aluli jelentkezők esetén azok törvényes képviselője.

 • Az adatkezelés jogalapja

Mesterakadémiára jelentkezők kifejezett, önkéntes hozzájárulása, továbbá 16 éven aluli jelentkezők esetén azok törvényes képviselőjének kifejezett, önkéntes hozzájárulása.

 1. Kezelt adatok köre

Mesterakadémiára jelentkező személyek, továbbá 16 éven aluli jelentkezők esetén azok törvényes képviselőjének neve,

Mesterakadémiára jelentkező személyek, továbbá 16 éven aluli jelentkezők esetén azok törvényes képviselőjének e-mail címe,

Mesterakadémiára jelentkező személyek születési helye,

Mesterakadémiára jelentkező személyek születési dátuma,

Mesterakadémiára jelentkező személyek telefonszáma,

Mesterakadémiára jelentkező személyek, továbbá 16 éven aluli jelentkezők esetén azok törvényes képviselőjének lakcíme,

Mesterakadémiára jelentkező személyekről készült kép-és hangfelvétel.

A fent részletezett kezelt személyes adatok körét jelentkező köteles megadni.
Adatkezelő kijelenti, hogy az adatok kezelése során sem automatizált döntéshozatal, sem harmadik országba történő adattovábbítás nem történik.

 1. Tárolás időtartama:

Adatkezelő a Mesterakadémiára történő részvételről döntő szakmai zsűri ülését követő 60 napon belül törli a jelentkezők által megadott adatokat.

 1. Címzettek:

A jelentkezés lebonyolítása során az adatfeldolgozás célja érdekében a meghatározott ideig, titoktartási kötelezettség előírása mellett az

 • Adatkezelő felhatalmazott munkatársa vagy megbízottja,
 • az adatfeldolgozók felhatalmazott munkatársai, továbbá
 • a Mesterakadémiára történő kiválasztást végző szakmai zsűri tagjai

jogosultak az adatok megismerésére, akik kizárólag a Mesterkurzus lebonyolításával összefüggésben és csak feladatainak elvégzéséhez feltétlenül szükséges mértékben jogosultak az adatok megismerésére és kezelésére.

A Mesterakadémiára történő jelentkezés Google Forms űrlapon történik, melynek szolgáltatója, így adatfeldolgozója a Google Inc., melynek adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi címen: https://policies.google.com/privacy

 • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

Az érintett személy

 

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. kérelmezheti azok helyesbítését,
 3. visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását: ebben az esetben a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.
 4. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 5. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 6. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa Adatkezelő.
 7. a jelen tájékoztató végén szereplő feltételek szerint jogorvoslatért folyamodhat a bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz.

 

 • Jogérvényesítés és jogorvoslat

A GDPR és az Info.tv. rendelkezései alapján a Mesterakadémiára jelentkezők, illetve 16 éven aluli jelentkezők esetén azok törvényes képviselője bármikor, korlátozás és indoklás nélkül visszavonhatja személyes adatainak kezelséhez való hozzájárulását (elektronikus úton az alábbi e-mail címre küldve: mesetrakadamia@cziffrafesztival.hu) Ebben az esetben a Mesterakadémia szervezője a kezelt adatokat törölni köteles. A visszavonás ugyanakkor nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt- végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseit közvetlenül a mesetrakademia@cziffrafesztival.hu e-mail címre küldheti. Kérelmét haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül teljesítjük. Amennyiben a teljesítés objektív vagy jogszabályi akadályba ütközik, úgy a teljesítés megtagadásának okáról ugyanilyen határidő alatt tájékoztatjuk az érintetteket.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-391.1400, e-mail ugyfelszolgalat@naih.hu